Hoạt động sinh viên

Orientation Week (05 – 08/09/2017)

Welcome to Orientation Week (05 – 08/09/2017)

  • TIMETABLE | THỜI KHÓA BIỂU
Date Ngày Time | Giờ Content | Nội dung Participants | Đối tượng
Spring & Summer students Fall 1 students
5/9 9:00 – 11:00 Welcome Freshmen
Môi trường mới
  x
6/9 9:00 – 11:00 Discover the programs

Khám phá ngành học

x x
7/9

 

9:00 – 11:00 BC Transfer Stratergies

Chuyển tiếp và học bổng

x x
 8/9  9:00 – 11:00 College success – Study skills guide

Kỹ năng sinh viên

 

 

Gửi bình luận